دشمن اگر کشت به دوست میتوان گفت با کی بتوان گفت این که دوست مرا کشت