مرا یاد کن وقتی خدا را تلاوت میکنی ، شاید به صداقت قلب پاکت من نیز اجابت شوم!