نامت در خاطر من ، یادت در فکر من و مهرت در قلب من نقش بسته است . . .
محوش نکن .