برای شادی روحم صلوات لازم نیست ، فاتحه ام خوانده می شود اگر یک لحظه از من دلگیر باشی...