(...)عزیزم ، تولدت آغاز تمام خوبی هاست (...)مهر ، روز تولدت مبارک . . .