هرگز وقتت رو برای کسی که حاضر نیست وقتش رو برای تو بگذرونه ، نگذار