آغوشت علم را زیر سوال می برد!!!
آنقدر آرامم می کند
که هیچ مسکنی جایش را نمی گیرد....

با تشکر از فرستنده:دریا