عجیب است دریا همین که غرقش می شوی پس می زند تو را... درست مثل تو!