چقدرزیباست وقتیکه:
نبینى و نگات کنند
نشنوى و دعات کنند
ندانى و یادت کنند.