یه طرح از چشمات بفرست ، یه آهو اینجاست میخوام روشو کم کنم !