وقتی عاشق شدی مواظب دلت باش تا از کم محلی های طرف , میدون خالی نکنه