غبار کفشتیم!
مراقب باش واکسمون نزنی روسیاهمون کنی رفیق!