تقدیم به مبدا تمامی وجودم (...)جان ، سالروز تنفس دوباره مبارک