شمع می سوزد و پروانه به دورش نگران ، ما که می سوزیم و پروانه نداریم چه کنیم.