آنقدر عزیزی که برگ درختان برای بوسیدن پایت در انتظار پاییزند..!