S/9> >/> jl >l> Sl
فارسیه

با دقت ببین
نوشته:
ای داد از درد دوری