از شب پرسیدم چه بنویسم برای کسی که دوستش دارم؟ گفت: بی تو فردایی ندارم.