ای رفیق مهربان هر شب دعایت میکنم ، گرندارم ثروتی جانم فدایت میکنم.