در زندگی از دست کسانی میرنجیم که کوشیده ایم از دست ما نرنجند