زندگی تعداد نفسها نیست ... تعداد لبخندهای کسانی است که دوستشان داریم