به اندازه ی زیبایی ستایش بی گناهی طاهر غرور حشمت فردوس حسودی انیس و صبر اتی دوست دارم !!