چراغ دوستی تو در فلب من روشنه ، حتی در ساعات اوج مصرف !