کبوتر های قلبم را به سویت میپرانم که شاید از تو آموزند آیین رفاقت را..!