خدایا آن کسی که صادقانه یادم میکند هر لحظه عاشقانه یادش کن وعزیز بدارش.