معلم: 10 تاسیب داریم من 9 تاشو میخورم ، چند تا سیب میمونه؟
بچه: همون یکی روهم بردار بخور بدبخت سیب نخورده !