یه عصا هزار بار میخوره زمین ، تا صاحبش زمین نخوره! عصاتم رفیق