داش سام علیک!
با اجازت روغن ماشینتو خالی کردم و به جاش خون مو ریختم ،تا هر وقت استارت زدی به عشقت بسوزم!