نه چتر داشتی باخودت ، نه روزنامه ، نه چمدان.... عاشقت شدم!!!
از کجا باید می فهمیدم مسافری!!!