سایه ام امشب زتنهایى مرا همراه نیست @ گر در این خلوت بمیرم هیچکس آگاه نیست @ من در این دنیا به جز سایه ندارم همدمى @ این رفیق نیمه راهم گاه هست و گاه نیست.