گر در بیابانها صدها سال ویران شوی / بهتر است اندر وطن محتاج نامردان شوی . . .