گر پیامک من ندادم سوی تو ، میکشم خجلت کنون از روی تو ، من جهاد اقتصادی میکنم ، واقعا کاری عبادی می کنم!