ماوقت ، بی وقت ، دم وقت ، اول وقت ، وسط وقت ، آخروقت ، خلاصه همه وقت به یادتیم