شاد بروید و شاد روان برگردید !
(روابط عمومی هواپیمایی ایران)