گردش سال فقط یک شب یلدا دارد ، من بدون تو هزاران شب یلدا دارم . . .