دلتنگی یعنی دقیقه به دقیقه گوشیت رو چک کنی ووانمود کنی ساعتت رو میبینی

با تشکر از فرستنده: غم