جدید!!!!

هر موقع نا امید شدی برو پای کوه بگو امید هست؟ اون موقع خواهی شنید که هست هست هست