کمی گیجم کمی منگم عجیب است پریده بی جهت رنگم عجیب است تو رادیدم همین یک ساعت پیش برایت باز دلتنگم عجیب است