گر چه از دوری این فاصله ها مأ یوسم از همین فاصله دور تو را می بوسم