دعای شب امتحان: الهم اجلس فی بغلنا تلمیذخرخونا ! و جعل اطرافنا مراقب گاگولا
ترجمه : خدایا بغلمون یه دانش آموز زرنگ بنشون ! و کنارمون یه مراقب گاگول قرار بده