در این هواى گرم کدام گزینه بیشتر مى چسبد؟
الف: هندوانه خنک
ب: استخر آب
ج: یخ در بهشت با طعم آلبالو
د: یک ماچ آبدار از گونه شما