در شگفتم روزگار هر گونه بازی میکند
بی خبر از حال دل برنامه سازی میکند
مانده ام در کار خود از چرخش این روزگار
برعلیه بهترینها یکه تازی میکند