من همون ماهی کوچوله دل توام مراقب باش دلت نشکنه من میمیرم