با گوشیت چکار کردی؟
.
.
.
.
میگه:
مشترک مورد نظر خوشگله بوسیدنش مشکله