امروز میخوام برم دکتر تا عمل کنم!
.
.
.
آخه دلم خیلی واست تنگ شده.