من از اعدام نمى ترسم نه از چوبش نه از دارش من از پایان بى دیدار میترسم...