اس ام اس عاشقانه

به اندزه دل بزرگ زمستون که خودشو فدای دل یارش کرد دوست دارم !