از فیس بوک بدم می آید چون راه دور زدن دل من را مثل همان وی پی ان به تو یاد داد!