بعضى از مردم صورت قشنگى دارند
بعضى ها چشمهاى قشنگى دارند
بعضى ها لبخندهاى قشنگى دارند
اما تو همه اون ها رو با یه قلب قشنگ دارى