خدایا طناب دوستی ما را هر روز پاره کن تا با گره هایش فاصله ما کمتر شود.