××پیام های بازرگانی شبکه دلتنگی ××
به همین سادگی
به همین تـــلخی
پــودر کیکـِـِــ نبودنــه تـــــو